REGULAMIN VIII KONKURSU SZTUKI LUDOWEJ 

Stworzone, by cieszyć. Rzeźba i zabawka

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Częstochowskie. 
 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Ma charakter otwarty, cykliczny i skierowany jest do osób zajmujących się rzeźbieniem w drewnie lub glinie oraz wykonywaniem zabawek ludowych w formie i tematyce tradycyjnej oraz inspirowanej. 
 3. Przedmiotem VIII edycji Konkursu są: rzeźba, płaskorzeźba w drewnie lub w glinie oraz zabawka ludowa jako samoistne, odrębne dziedziny sztuki.
 4. Prace złożone na Konkurs zostaną zakodowane i ocenione.
 5. Prace nagrodzone i wytypowane przez Organizatora zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

§ 2. Cel Konkursu

 1. Poznanie twórczości autorów rzeźby w drewnie i glinie oraz twórców zabawek ludowych tradycyjnych i inspirowanych, pochodzących z różnych kręgów kulturowych i etnicznych.
 2. Rejestrowanie przemian zachodzących we współczesnej sztuce.
 3. Dokumentowanie i archiwizowanie materiałów związanych z kulturą ludową.
 4. Integracja twórców ze środowiska wiejskiego i miejskiego.
 5. Popularyzowanie kultury tradycyjnej, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.
 6. Stworzenie twórcom możliwości prezentacji swoich oryginalnych, wartościowych prac o wysokich walorach artystycznych i tradycyjnych.
 7. Odkrycie nowych talentów. 

§ 3. Zasady udziału w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.
 3. Każdy autor zobowiązany jest do dostarczenia maksymalnie trzech prac wykonanych samodzielnie specjalnie na Konkurs lub wcześniej nigdzie nieprezentowanych.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia udziału oraz ankiety dotyczącej życiorysu artystycznego i złożenie ich wraz z pracami na adres organizatora do 29.09.2023 r., z dopiskiem: VIII Konkurs Sztuki Ludowej / Muzeum Częstochowskie / al. NMP 47 / 42-217 Częstochowa. Dostarczenie Ankiety jest konieczne, ponieważ zostanie ona wykorzystania do publikacji towarzyszącej wystawie pokonkursowej. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (w taki sposób, by było możliwe swobodne jej usunięcie do celów dokumentacyjnych i przeprowadzenia prac Jury). Prace bez wypełnionej ankiety, metryczki lub karty zgłoszenia oraz niespełniające warunków Konkursu nie będą oceniane przez Jury.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczania do udziału w Konkursie prac niespełniających wymienionych warunków oraz prac o niskim poziomie artystycznym i estetycznym.
 6. Uczestnicy Konkursu zobligowani są do zapoznania się z regulaminem Konkursu. Regulamin Konkursu będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronach internetowych www.muzeumczestochowa.pl i www.ksl.muzeumczestochowa.pl. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego warunków Regulaminu. 

§ 4. Miejsce i termin przyjmowania i zwrotu prac

 1. Prace należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Muzeum Częstochowskiego w terminie od 3.07.2023 r. do 29.09.2023 r.

Metryczka dołączona do pracy powinna zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko

– dokładny adres zamieszkania

– numer telefonu

– adres mailowy

– tytuł pracy

– wymiary

– materiał

– krótki opis pracy

– wartość pracy (wycena w zł)

 1. Prace dostarczone przesyłką pocztową powinny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie źle zapakowanych bądź źle transportowanych prac.
 3. Po zakończeniu wystawy nastąpi zwrot prac, które będzie można odebrać osobiście w Muzeum Częstochowskim w terminie 1.10.2024 r. – 2.12.2024 r. W przypadku nieodebrania pracy przechodzi ona na własność Muzeum Częstochowskiego na podstawie umowy darowizny (niezbędne dokumenty do sporządzenia umowy dostępne będą do pobrania na stronie Konkursu lub Organizatora). 
 4. Uczestnik może przekazać swoje prace w formie darowizny do zbiorów Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego na podstawie wypełnionych dokumentów do umowy darowizny, które będzie można pobrać ze strony Konkursu lub Organizatora.

§ 5. Jury

 1. Prace oceniane będą przez profesjonalne Jury powołane przez Organizatora.
 2. Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w kwietniu 2024 r. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się również drogą internetową m.in. na stronie www.muzeumczestochowa.pl. Ponadto każdy uczestnik o wynikach zostanie powiadomiony stosowną informacją wysłaną mailem lub telefonicznie. O sposobie wręczenia nagród poinformujemy również drogą internetową oraz każdego uczestnika z osobna mailem lub telefonicznie. 
 2. Organizator przyzna nagrody w dwóch kategoriach głównych: rzeźba i zabawka oraz nagrodę GRAND PRIX. Rodzaj i wysokość nagrody określi Organizator oraz członkowie Jury. 
 3. Prace uhonorowane nagrodą GRAND PRIX przejdą wraz z majątkowymi prawami autorskimi nieodpłatnie na własność Organizatora Konkursu. Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystania według własnego uznania praw autorskich nagrodzonych prac we wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do fotografowania, powielania, publikowania i eksponowania prac konkursowych w celach promocyjnych i popularyzatorskich na wystawach i we wszelkiego rodzaju wydawnictwach własnych oraz w środkach masowego przekazu. 
 4. Organizatorowi przysługuje prawo niewyłonienia zwycięzcy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo pierwokupu wybranych prac, które uzupełnią zbiory Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego.
 6. Prace nagrodzone i wytypowane przez Organizatora do ekspozycji prezentowane będą na wystawie w Muzeum Częstochowskim w terminie: kwiecień – wrzesień 2024 r.

§ 7. Prawa autorskie

 1. Z chwilą przystąpienia Uczestnika do Konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich zgłoszonych prac, bez dodatkowego wynagrodzenia, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do fotografowania, powielania, publikowania i eksponowania prac konkursowych w celach promocyjnych i popularyzatorskich na wystawach i we wszelkiego rodzaju wydawnictwach własnych oraz w środkach masowego przekazu.
 2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 199 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub zmiany terminów jego realizacji w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Wszystkie ewentualne zmiany ogłoszone zostaną na stronie Organizatora.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.
 4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie równoznaczne jest z dobrowolnym wyrażeniem zgody na: 

a) przetwarzanie przez Muzeum Częstochowskie danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z jego Regulaminem, w celu organizacji wystawy pokonkursowej oraz wydania publikacji pokonkursowej w zakresie imienia, nazwiska, roku urodzenia, miejsca urodzenia oraz miejsca zamieszkania

b) w przypadku zostania laureatem Konkursu na zamieszczenie swoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na stronie internetowej i profilach na portalach społecznościowych Organizatora, w materiałach promocyjnych i publikacjach Organizatora dot. Konkursu; niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie,

c) na nieodpłatne udzielenie Organizatorowi praw w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach ze spotkania rozstrzygającego Konkurs w dowolnej formie (elektronicznej i papierowej); niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie,

d) na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku ze spotkania rozstrzygającego Konkurs i wernisażu wystawy pokonkursowej oraz jego publikację na stronie internetowej i profilach na portalach społecznościowych Organizatora, w materiałach promocyjnych i publikacjach Organizatora dot. Konkursu; Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie,

e) w przypadku zakwalifikowania się do wystawy pokonkursowej – na zamieszczenie przy pracy swoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska. 

§ 10 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu

W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Częstochowskie, z siedzibą przy al. NMP 47, 42-217 Częstochowa, tel. 34 360 56 31, e-mail muzeum@muzeumczestochowa.pl.

2. We wszystkich sprawach dot. ochrony danych osobowych możecie Państwo kontaktować się  z powołanym w Muzeum Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mailowo iodo@muzeumczestochowa.pl lub telefonicznie 34 360 56 31.

3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe się w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na zasadach określonych w Regulaminie VIII Konkursu Sztuki Ludowej Stworzone by cieszyć. Rzeźba i zabawka, organizacji wystawy pokonkursowej oraz wydania publikacji pokonkursowej na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przed rozstrzygnięciem Konkursu przez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail iodo@muzeumczestochowa.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie. Państwa dane osobowe ponadto będą przetwarzane w celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wystawianie przechowywanie dokumentów księgowych – art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, prowadzenia i popierania działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, w ramach prowadzonej przez Administratora działalności statutowej, jako zadań realizowanych w interesie publicznym – art. 6 ust.1 lit. e RODO, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

5. Odbiorcy Państwa danych osobowych:

– Jury konkursu,

– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

– w przypadku zakwalifikowania do wystawy pokonkursowej, odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby zwiedzające wystawę w Muzeum Częstochowskim,

– w przypadku uwzględnienia Państwa pracy w publikacji pokonkursowej odbiorcami Państwa danych osobowych będą posiadacze niniejszego wydawnictwa – zakres danych to: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, 

– odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby odwiedzające stronę internetową i media społecznościowe Administratora, osoby zainteresowane Konkursem, działalnością Organizatora, śledzące publikacje w mediach,

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji działań związanych z organizacją konkursu i wystawy oraz wydania publikacji, a następnie w celu archiwalnym zgodnie z normatywami kancelaryjno-archiwalnymi Muzeum Częstochowskiego.

7. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO), żądania ich sprostowania (zgodnie z art.16 RODO), żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO), wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO), żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO).

8. Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

10. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów Facebook i Instagram. Serwis Facebook i Instagram może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, że Facebook i Instagram deklarują, wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na stronach ww. portali społecznościowych.

504 757 923 oraz na stronie Organizatora www.muzeumczestochowa.pl /

e-mail: etnografia@muzeumczestochowa.pl / muzeum@muzeumczestochowa.pl

Regulamin Konkursu 2023 KSL – PDF