Regulamin

REGULAMIN VII KONKURSU SZTUKI LUDOWEJ

Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Częstochowskie. Konkurs organizowany jest w ramach XIX Dni Europejskiej Kultury Ludowej, przy współudziale Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Organizowany jest co trzy lata. Ma charakter otwarty i skierowany jest do osób zajmujących się wycinanką z papieru oraz koronką zarówno w formie tradycyjnej, jak i inspirowanej kulturą tradycyjną.

3. Przedmiotem VII edycji Konkursu jest wycinanka z papieru i koronka jako samoistne, odrębne dziedziny sztuki.

4. Ideą Konkursu jest poznanie współcześnie powstających zjawisk artystycznych inspirowanych kulturą tradycyjną.

5. Prace złożone na Konkurs zostaną zakodowane i ocenione.

6. Prace nagrodzone i wytypowane przez Organizatora zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

§ 2. Cel Konkursu

1. Poznanie twórczości autorów wycinanek z papieru oraz koronek tradycyjnych oraz inspirowanych, pochodzących z różnych kręgów kulturowych i etnicznych.

2. Rejestrowanie przemian zachodzących we współczesnej sztuce.

3. Dokumentowanie i archiwizowanie materiałów związanych z kulturą ludową.

4. Integracja twórców ze środowiska wiejskiego i miejskiego.

5. Popularyzowanie kultury tradycyjnej, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 3. Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby, które ukończyły 18 lat.

3. Każdy autor zobowiązany jest do dostarczenia maksymalnie trzech prac wykonanych samodzielnie specjalnie na Konkurs.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia udziału oraz ankiety dotyczącej życiorysu artystycznego i złożenie ich wraz z pracami na adres organizatora do 30.06.2018 r., z dopiskiem:

VII Konkurs Sztuki Ludowej/Muzeum Częstochowskie/ al. NMP 47/ 42-217 Częstochowa.

Dostarczenie Ankiety jest konieczne ponieważ zostanie ona wykorzystania do publikacja towarzyszącej wystawie pokonkursowej. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę.

5. Prace bez wypełnionej ankiety, metryczki lub karty zgłoszenia oraz niespełniające warunków Konkursu nie będą oceniane przez Jury.

6. Uczestnicy Konkursu zobligowani są do zapoznania się z regulaminem Konkursu. Regulamin Konkursu będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie internetowej

www.muzeumczestochowa.pl Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

§ 4. Miejsce i termin przyjmowania i zwrotu prac

1. Prace należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Muzeum Częstochowskiego w terminie od 05.04.2018 r. do 30.06.2018 r.

2. Metryczka dołączona do pracy powinna zawierać informacje:

– imię i nazwisko;

– dokładny adres zamieszkania

– numer telefonu

– adres mailowy;

– tytuły prac.

– wymiary

– materiał

– krótki opis pracy

3. Prace dostarczone przesyłką pocztową powinny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie źle zapakowanych bądź źle transportowanych prac.

5. Po zakończeniu wystawy nastąpi zwrot prac, które będzie można odebrać osobiście w Muzeum Częstochowskim w terminie 01.12.2018 r. – 21.12.2018 r. Prace nieodebrane zostaną odesłane uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora.

§ 5. Jury

1. Prace oceniane będą przez profesjonalne Jury powołane przez Organizatora.

2. Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej 1 września 2018 r.

2. Nagrody, których rodzaj i wysokość określi Organizator, ufundują osoby, organizacje, instytucje wspierające ideę Konkursu.

3. Prace uhonorowane główną nagrodą przejdą wraz z majątkowymi prawami autorskimi nieodpłatnie na własność Organizatora Konkursu. Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystania według własnego uznania praw autorskich nagrodzonych prac we wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Organizatorowi przysługuje prawo niewyłonienia zwycięzcy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo pierwokupu wybranych prac, które uzupełnią zbiory Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego.

6. Prace nagrodzone i wytypowane przez Organizatora do ekspozycji prezentowane będą na wystawie w Muzeum Częstochowskim w terminie: wrzesień – listopad 2018 r.

§ 7. Prawa autorskie

1. Z chwilą przystąpienia do konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich zgłoszonych prac, bez dodatkowego wynagrodzenia, we wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do fotografowania, powielania, publikowania i eksponowania prac konkursowych w celach promocyjnych i popularyzatorskich na wystawach i we wszelkiego rodzaju wydawnictwach własnych oraz w środkach masowego przekazu.

2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 199 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub zmiany terminów jego realizacji w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Wszystkie ewentualne zmiany ogłoszone zostaną na stronie Organizatora.

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu.

5. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, umieszczenia danych w materiałach opublikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej oraz funpage’u na portalu społecznościowym Facebook Organizatora, promocji Konkursu lub idei Konkursu.

6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i wystawy, celów promocyjnych oraz wydania przyznanych nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. (Karta zgłoszenia udziału do VII Konkursu Sztuki Ludowej)

7. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne udostępnienie Muzeum Częstochowskiemu wizerunków uwiecznionych na zdjęciach ze spotkania rozstrzygającego Konkurs i nieodpłatne udzielenie Organizatorowi praw w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – publikacja, prezentacja multimedialna; utrwalania na papierze, na elektronicznych nośnikach informacji (dyskietki, CDROMY, pamięci flash); zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, technik drukarskich i komputerowych; wprowadzania do pamięci komputera; publikacji na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego oraz na portalu społecznościowym – Facebook.

8. Informacje związane z Konkursem można uzyskać w Muzeum Częstochowskim pod numerem telefonu: 504 757 923 oraz na stronie Organizatora www.muzeumczestochowa.pl / e-mail: etnografia@muzeumczestochowa.p l / muzeum@muzeumczestochowa.p l

Regulamin Konkursu 2018 KSL – PDF

Skip to content